+420773101335 obchod@siberian-world.com

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1. Prodávající provozuje pod svou obchodní firmou internetový obchod nacházející 
se na webové adrese www.siberian-world.com

1.2. Prodávající se zaměřuje na trh v České republice, a to jak na občany České republiky, tak zahraniční klientelu pobývající na území České republiky. Prodávající se rozhodl oslovit zákazníky v České republice pro jejich komfort a potřeby prostřednictvím E-shopu. S ohledem na skutečnost, že E-shop je prostřednictvím sítě internet dostupný odkudkoli, je Prodávající ochoten uspokojit zájem Zákazníků i mimo území České republiky, ale primárně se na území jiných zemí nezaměřuje.

1.3. Tyto VOP slouží k zajištění informovanosti Zákazníků o jejich právech a povinnostech dle platných právních předpisů České republiky při uzavírání Kupních smluv s Prodávajícím a ke stanovení a upozornění Zákazníků na podmínky, postupy 
a způsoby uzavření Kupní smlouvy, uplatnění odpovědnosti z vad zakoupeného Zboží (reklamace) a na délku záruční doby.

1.4. Tyto VOP a ujednání v nich obsažená jsou součástí Kupní smlouvy uzavírané mezi Zákazníkem a Prodávajícím.

1.5. Tyto VOP jsou k dispozici na webových stránkách Prodávajícího nacházejících se na webové adrese www.siberian-world.com a Zákazník je oprávněn je pro své potřeby archivovat.

1.6. V zájmu Zákazníka je se s těmito VOP seznámit před uskutečněním nákupu, což je mu umožněno vyobrazením těchto VOP v plném znění bezprostředně před nákupem, kde na závěr vyobrazení těchto VOP je zákazník povinen potvrdit, že se těmito VOP seznámil a souhlasí s nimi, jinak mu nebude umožněno zadat objednávku.

2. DEFINICE POJMŮ

a) „VOP“ se rozumí tyto Všeobecné obchodní podmínky, Záruční podmínky a Reklamační řád. Prodávající je oprávněn tyto Všeobecné obchodní podmínky jednostranně měnit, případné změny se stávají účinnými okamžikem jejich zveřejnění na webové adrese www.siberian-world.com, přičemž platí, že každá Kupní smlouva se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami účinnými v době jejího uzavření;

b) „Prodávající“ znamená COALIMEX EUROPE s. r. o., IČO 276 48 753, se sídlem Kischova 1732/5, 140 00, Praha 4, Česká republika, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 121452;

c) „Zákazník“ je zákazník, který uzavřel nebo zamýšlí uzavřít s Prodávajícím Kupní smlouvu, kterou zakoupí od Prodávajícího Zboží;

d) „E-shop“ znamená internetový obchod Prodávajícího nacházející se na webové adrese www.siberian-world.com,  prostřednictvím kterého Prodávající nabízí Zboží k prodeji Zákazníkům a prostřednictvím kterého dochází k uzavírání Kupních smluv;

e) „Kupní smlouva“ znamená kupní smlouvu uzavřenou mezi Prodávajícím a  Zákazníkem ve smyslu § 2085 a násl. OZ, jejímž předmětem je koupě Zboží;

f) „Zboží“ rozumíme, veškerý prodávaný sortiment prodejce, které Prodávající nabízí a prodává prostřednictvím E-shopu a které jsou předmětem Kupních smluv. Prodávající prodává veškeré zboží, které je inzerováno a je skladem.

g) „Prodejna“ je provozovna Prodávajícího sloužící ke kontaktu se Zákazníky a k prodeji Zboží, která se nachází na adrese Býchory 52, 280 02 Býchory,

h) „OZ“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění;

i) „Záruka“ znamená zákonnou povinnost Prodávajícího z vadného plnění ve smyslu § 2165 odst. 1 OZ a článku 11. těchto VOP; 

j) „Reklamace“ znamená uplatnění práv Zákazníka ze Záruky;

k) „Spotřebitel“ je člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Kupní smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

3. ZBOŽÍ

3.1. Zboží a jeho vlastnosti jsou vyobrazeny a popsány přímo ve webovém rozhraní 
E-shopu s uvedením ceny Zboží včetně všech poplatků, není-li výslovně uvedeno jinak. Nejsou-li vlastnosti Zboží uvedeny, platí, že se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá.

3.2. Prodávající si vyhrazuje měnit cenu Zboží v E-shopu kdykoli dle svého uvážení, tím není nikdy dotčena cena Zboží dle již uzavřené Kupní smlouvy mezi Prodávajícím 
a Zákazníkem.

4. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

4.1. Návrhem (nabídkou) na uzavření Kupní smlouvy je objednávka Zákazníka, tj. vyplnění objednávkového formuláře ve webovém rozhraní E-shopu Zákazníkem. Objednávkový formulář obsahuje k vyplnění pole pro údaje, které spolu s těmito VOP tvoří podstatný obsah uzavírané Kupní smlouvy, zejména označení Zákazníka, jeho emailové adresy a adresy bydliště, místa dodání, liší-li se od adresy bydliště, specifikaci Zboží, 
jeho množství a ceny, způsobu úhrady kupní ceny a způsobu dopravy.

4.2. Objednávkový formulář Zákazník vyplní. Před odesláním bude Zákazníkovi zobrazena rekapitulace objednávky se všemi Zákazníkem zadanými údaji, aby je Zákazník mohl zkontrolovat a v případě chyby v zadaných údajích se mohl vrátit do kroku zadání údajů a chyby opravit. V případě, že objednávka nebude po kontrole Zákazníkem vykazovat chyby, Zákazník objednávku odešle Prodávajícímu.

4.3. Prodávající Zákazníkovi zašle neprodleně na jím uvedený email potvrzení o zadání objednávky.

4.4. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (připojení k síti internet) 
pro uskutečnění objednávky odpovídají základní sazbě poskytovatele telekomunikačních služeb Zákazníka, tj. jsou závislé na tarifu poskytovatele telekomunikačních služeb používaných Zákazníkem a smlouvě mezi Zákazníkem 
a jeho poskytovatelem telekomunikačních služeb. Tyto náklady nese v plné výši Zákazník. Prodávající Zákazníkovi sám žádné náklady na použití komunikačních prostředků na dálku neúčtuje ani nijak neovlivňuje sazbu účtovanou poskytovatelem telekomunikačních služeb.

4.5. Kupní smlouvu lze uzavřít a objednávku učinit v češtině a angličtině. V případě sporu je vždy rozhodujícím česká jazyková verze.

4.6. Objednávky a akceptované objednávky budou uloženy v systémech Prodávajícího. Zákazníkům, kteří budou mít ve webovém rozhraní vytvořen svůj uživatelský účet, umožní Prodávající nahlížet do učiněných a akceptovaných objednávek prostřednictvím tohoto uživatelského účtu, a to po dobu jednoho roku od učinění objednávky Zákazníkem.

5. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

5.1. K uzavření Kupní smlouvy dochází okamžikem, kdy Prodávající Zákazníkovi potvrdí objednávku odesláním akceptačního emailu, který bude obsahovat shrnutí objednávky a podstatných údajů uzavřené Kupní smlouvy a sdělení, že Prodávající přijímá (akceptuje) objednávku. V příloze akceptačního emailu budou tyto VOP.

5.2. Až do přijetí (akceptace) objednávky postupem dle předcházejícího odstavce 5.1. tohoto článku může Zákazník vzít svou objednávku zpět, a to odesláním zpětvzetí objednávky na emailovou adresu Prodávajícího: obchod@siberian-world.com

5.3. Přijetím (akceptací) objednávky ze strany Prodávajícího vznikají mezi Zákazníkem a Prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny v objednávce a jejím potvrzení, těmito VOP a příslušnými zákonnými ustanoveními. Uzavření Kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí je vyloučeno a stejně tak je vyloučeno uzavření Kupní smlouvy s odchylkou měnící podstatně či nepodstatně Kupní smlouvu, ledaže se na tom Zákazník a Prodávající výslovně dohodnou.

6. DODACÍ PODMÍNKY

6.1. Místem dodání Zboží je adresa uvedená Zákazníkem v objednávce či adresa Prodejny.

6.2. Objednané Zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností Prodávajícího dodáno v co nejkratší době, a to pro osobní převzetí do Prodejny, na adresu uvedenou Zákazníkem poštou nebo jiným přepravcem.

6.3. Zboží označené termínem „Skladem“ je pro Zákazníky, kterým bude Zboží dodáváno na území České republiky, expedováno nejdéle ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne přijetí (akceptace) objednávky dle článku 4. těchto VOP. U Zboží označeného termínem „Na dotaz“ či „Na objednávku“ bude Zákazník o přesné dodací lhůtě včas informován.

6.4. Zboží se považuje za dodané převzetím v Prodejně nebo doručením na adresu, kterou Zákazník stanovil v objednávce jako adresu bydliště nebo místo dodání, liší-li se od adresy bydliště.

6.5. Dopravu na adresu určenou Zákazníkem zajišťuje Prodávající osobně nebo prostřednicím jím zvoleného přepravce či poštovního doručovatele. Způsob dopravy si Zákazník volí při objednání Zboží s tím, že u každého způsobu dopravy je uvedena cena na dopravu dle ceníku zvoleného přepravce či poštovního doručovatele. Náklady na dopravu nese Zákazník a cena za dopravu je připočtena k ceně Zboží.

6.6. Pokud je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Zákazníka, nese Zákazník riziko spojené s volbou způsobu dopravy, cenou dopravy, jakož i veškeré případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.7. V případě, že Zákazník objedná více položek, mohou mu být jednotlivé položky dodány v jedné nebo několika zásilkách a zákazník potvrzením odbjednávky tento způsob dodání jednotlivých položek objednávky bere na vědomí a souhlasí s ním

6.8. Je-li Prodávající v souladu s Kupní smlouvou povinen dodat Zboží na místo určené Zákazníkem v objednávce, je Zákazník povinen převzít zboží při jeho dodání. V případě, že z důvodů na straně Zákazníka je třeba doručovat opakovaně, popř. jiným způsobem nebo na jinou adresu, než Zákazník uvedl v objednávce, je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním, popř. s doručováním jiným způsobem nebo na jinou adresu.

6.9. Na Zákazníka, který je Spotřebitelem, přechází vlastnictví ke Zboží a nebezpečí škody okamžikem převzetí Zboží od Prodávajícího či jím zvoleného přepravce nebo poštovního doručovatele.

6.10. Na Zákazníka, který není Spotřebitelem, přechází vlastnictví ke Zboží a nebezpečí škody předáním Zboží v Prodejně, předáním Zboží prvnímu přepravci či poštovnímu doručovateli k doručení do místa dodání Zboží. V případě vzniku škody po předání Zboží prvnímu přepravci či poštovnímu doručovateli k doručení do místa dodání Zboží se Prodávající zavazuje umožnit Zákazníkovi, který není Spotřebitelem, umožnit uplatnění práv z přepravní smlouvy vůči dopravci či poštovnímu doručovateli.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. Způsob úhrady ceny Zboží zvolí Zákazník při zadání objednávky ve webovém rozhraní E-shopu.

7.2. Zákazník má možnost zvolit z těchto způsobů úhrady ceny Zboží:

a) úhrada bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího: při tomto způsobu úhrady budou Zákazníkovi zaslány platební instrukce s uvedením čísla bankovního účtu Prodávajícího a variabilním symbolem;

7.3. Splatnost ceny za Zboží v případě bezhotovostní platby nebo platby platební kartou prostřednictvím on-line platby je 7 dní s tím, že závazek úhrady ceny za Zboží je splněn okamžikem připsání částky odpovídající ceně za Zboží na účet Prodávajícího. Při platbě v hotovosti, platební kartou nebo platbě na dobírku je splatnost ceny Zboží při předání/převzetí zboží.

7.4. Prodávající vystaví po uhrazení kupní ceny Zákazníkem daňový doklad, který předá, popř. zašle v elektronické podobě na elektronickou adresu Zákazníka, a to s ohledem na způsob dodání Zboží. Prodávající je plátcem DPH.

8. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

8.1. Zákazník, který je Spotřebitelem, má právo od Kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu.

8.2. Lhůta pro odstoupení Zákazníka, který je Spotřebitelem, od Kupní smlouvy dle předchozího odstavce činí čtrnáct dní ode dne převzetí Zboží Zákazníkem. Je-li předmětem Kupní smlouvy dodání několika kusů či druhů Zboží, běží lhůta pro odstoupení ode dne doručení posledního z nich. 

8.3. Lhůta pro odstoupení je zachována, pokud došlo k odeslání písemného odstoupení Zákazníka, který je Spotřebitelem, prostřednictvím poštovního doručovatele alespoň poslední den lhůty pro odstoupení.

8.4. Prodávající Zákazníkovi, který je Spotřebitelem, vrátí uhrazenou cenu Zboží (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání Prodávajícím nabízený) ve lhůtě čtrnácti dní ode dne, kdy dojde k odstoupení Zákazníka, který je Spotřebitelem, dle tohoto článku od Kupní smlouvy a zároveň:

a) kdy bude Zboží Zákazníkem, který je Spotřebitelem, vráceno Prodávajícímu prostřednictvím poštovního doručovatele nebo jím zvoleného přepravce; nebo

b) kdy bude Zboží Zákazníkem, který je Spotřebitelem, vráceno Prodávajícímu nebo předáno jemu zvolenému přepravci.

8.5. Formulář pro odstoupení Zákazníka, který je Spotřebitelem, od Kupní smlouvy dle tohoto článku, je k dispozici ke stažení na webové adrese www.siberian-world.com

9. VRÁCENÍ ZBOŽÍ

9.1. Odstoupí-li Zákazník, který je Spotřebitelem, od Kupní smlouvy dle článku 8 těchto VOP, odešle Zboží zpět Prodávajícímu zpravidla zároveň s odstoupením od Kupní smlouvy, avšak nejpozději do čtrnácti dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy.

9.2. V případě odstoupení od Kupní smlouvy ponese Zákazník přímé náklady spojené s navrácením Zboží. Těmi jsou zejména běžné poštovné poštovních doručovatelů, náklady na přepravu Zboží jinými dopravci (včetně Prodávajícího nebo jím zvoleného dopravce), náklady na zabalení Zboží způsobem vhodným pro odeslání poštou nebo jiným dopravcem, náklady na případné pojištění, pokud Zákazník zásilku pojistí.

9.3. Zákazník není oprávněn zaslat Zboží zpět na dobírku. Pokud Zákazník zašle zboží zpět na dobírku, není Prodávající povinen je přijmout a převzít od poštovního doručovatele nebo jiného dopravce a takovéto odeslání Zboží se nepovažuje za vrácení zboží ve smyslu ustanovení odst. 9.1. tohoto článku. 

9.4. Zákazník, který je Spotřebitelem, je povinen až do uplynutí lhůty pro odstoupení dle článku 8. těchto VOP se Zbožím nakládat jen tak, jak je s ním nutné nakládat v souladu s jeho povahou a vlastnostmi.

9.5. Nutným nakládáním v souladu s povahou a vlastnostmi Zboží je takové užívání, k němuž obvykle dochází při prodeji Zboží v kamenné prodejně – tj. užívání nutně nezbytné pouze k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží. 

9.6. Zákazník, který je Spotřebitelem odstupujícím od Kupní smlouvy dle ustanovení článku 8. těchto VOP, odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty vráceného Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat dle předchozích odstavců 9.4. a 9.5. tohoto článku.

9.7. Prodávající je oprávněn nárok na zaplacení částky odpovídající snížení hodnoty Zboží vráceného dle tohoto článku započíst proti nároku Zákazníka, který je spotřebitelem, na vrácení uhrazené ceny, přičemž je oprávněn tak učinit emailem či písemně s uvedením odůvodnění výše započítávané částky.

10. ZÁRUKA

10.1. Záruční doba, tedy doba, ve které lze uplatnit práva z odpovědnosti Prodávajícího za vady, je dvacet čtyři měsíců ode dne převzetí Zboží Zákazníkem, není-li na obalu Zboží vyznačeno nebo mezi Prodávajícím a Zákazníkem dohodnuto jinak. V případě, že je na Zboží vyznačena nebo mezi Prodávajícím a Zákazníkem dohodnuta delší záruční doba, jde o záruku za jakost, na kterou se přiměřeně použijí ustanovení těchto VOP o Záruce.

10.2. Záruční doba neběží po dobu ode dne Reklamace, tj. uplatnění práva ze Záruky 
do dne jejího vyřízení.

10.3. U Zboží prodávaného za nižší cenu se Záruka nevztahuje na vadu, pro kterou je Zboží za nižší cenu prodáváno, a u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Zákazníkem.

10.4. Záruka se nevztahuje ani na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

10.5. Záruka se dále nevztahuje na vady vzniklé nesprávným použitím Zboží odporujícím jeho účelu, nesprávným zacházením, přepravou a nesprávnou péčí o Zboží.

10.6. Záruka rovněž zaniká neodborným (Zákazníkem nebo třetí osobou bez postavení osoby autorizované k opravě Zboží) zásahem do Zboží, zejména s cílem opravy či úpravy vlastními silami apod.

11. ODPOVĚDNOST ZA VADY

11.1. Prodávající Zákazníkovi odpovídá, že Zboží při jeho převzetí nemá vady. Právo Zákazníka z vadného plnění zakládá i vada, kterou má Zboží při jeho převzetí, byť se projeví až později. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí. Domněnka dle předchozí věty se nevztahuje na výjimky ze záruk dle článku 10 odst. 10.3., 10.4., 10.5. a 10.6. těchto VOP.

11.2. Prodávající Zákazníkovi odpovídá i za později vzniklé vady, které Prodávající způsobil porušením své povinnosti. 

11.3. Právo z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Zákazník vadu sám způsobil.

12. REKLAMACE

12.1. Zákazník je povinen písemně oznámit vadu Prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, 
co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Neoznámil-li Zákazník vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od Kupní smlouvy.

12.2. Reklamaci Zákazník uplatňuje informováním Prodávajícího telefonicky, prostřednictvím emailu či písemně a současně zasláním Zboží Prodávajícímu pro možnost posouzení vady, přičemž je povinen předložit prodejní doklad, záruční list nebo jiný doklad 
o zakoupení Zboží. Zákazník Prodávajícímu sdělí:

a) co je obsahem Reklamace (popis vady);

b) způsob vyřízení Reklamace.

Prodávající je následně povinen potvrdit Zákazníkovi prostřednictvím emailu 
či písemně potvrdit, že Zboží přijal, kdy Zákazník své právo z vadného plnění uplatnil, co je obsahem Reklamace a navrhovaný způsob vyřízení Reklamace.

12.3. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o oprávněnosti Reklamace a způsobu vyřízení ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Tím není dotčen článek 13. odst. 13.2. tohoto Reklamačního řádu. 

13. REKLAMAČNÍ LHŮTA A LHŮTA K VYŘÍZENÍ REKLAMACE

13.1. Záruční doba je současně reklamační lhůtou, tedy lhůtou, ve které musí Zákazník uplatnit práva ze Záruky vůči Prodávajícímu. Právům ze Záruky po uplynutí záruční doby není Prodávající povinen vyhovět.

13.2. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající 
se Zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje 
za podstatné porušení Kupní smlouvy.

14. ZPŮSOBY VYŘÍZENÍ REKLAMACE

14.1. U vady, která byla na Zboží při převzetí Zákazníkem a která znamená podstatné porušení Kupní smlouvy, je Zákazník podle své volby oprávněn požadovat:

a) odstranění vady bezplatnou opravou Zboží;

b) odstranění vady dodáním nového Zboží nebo dodáním chybějícího Zboží;

c) přiměřenou slevu z kupní ceny Zboží;

d) vrácením kupní ceny na základě odstoupení od Kupní smlouvy.

14.2. U vady, která byla na Zboží při převzetí Zákazníkem a která znamená nepodstatné porušení Kupní smlouvy je Zákazník oprávněn požadovat odstranění vady 
nebo přiměřenou slevu z kupní ceny Zboží. Dokud Zákazník nezvolí, že požaduje slevu z kupní ceny Zboží, je Prodávající oprávněn vadu odstranit opravou nebo dodáním nového Zboží nebo toho, co chybí. Neodstraní-li Prodávající vadu Zboží včas 
nebo vadu Zboží odmítne odstranit, může Zákazník požadovat slevu z kupní ceny nebo od Kupní smlouvy odstoupit.

14.3. Vadou, která je podstatným porušením Kupní smlouvy, je taková vada, o které Prodávající věděl nebo musel rozumně předpokládat, že v případě jejího výskytu by Zákazník Kupní smlouvu neuzavřel a Zboží si nekoupil, a to bez ohledu na to, zda 
je odstranitelná nebo neodstranitelná. Jiná vada než uvedená v předcházející větě, 
je vadou nepodstatnou.

14.4. U vady, která nebyla na Zboží v době jeho převzetí a vyskytla se až v průběhu záruční doby, může Zákazník požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit 
od Kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Zákazník právo na bezplatné odstranění vady opravou.

14.5. Odstranění vady dodáním nového Zboží bez vad může Zákazník požadovat také v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží pro opakovaný výskyt vady 
po opravě nebo větší počet vad řádně užívat. V takovém případě může Zákazník od Kupní smlouvy rovněž odstoupit. Za opětovný výskyt vady Zboží je možné považovat výskyt stejné vady po jejích alespoň dvou opravách, tj. vyskytne-li se potřetí. Za větší počet vad se považuje souběžný výskyt alespoň tří vad Zboží.

14.6. Pokud v případě vad dle odst. 14.4. tohoto článku neodstoupí Zákazník od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Zákazníkovi působilo značné obtíže.

14.7. V případě, že použité Zboží nebo Zboží prodávané z důvodu vady za nižší cenu má vadu, za kterou Prodávající odpovídá, má Zákazník namísto práva na výměnu Zboží právo na přiměřenou slevu.

15. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

15.1. Neprodleně po vyřízení Reklamace Prodávající Zákazníka upozorní na vyřízení Reklamace telefonicky či emailem a současně Zákazníkovi sdělí způsob vyřízení reklamace.

15.2. Při vyřízení Reklamace Prodávající Zákazníkovi zašle emailem či prostřednictvím poštovního doručovatele potvrzení o datu a způsobu vyřízení Reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a o době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí Reklamace.

15.3. V případě oprávněné Reklamace dopraví Prodávající opravené Zboží Zákazníkovi na vlastní náklady. V případě zamítnutí reklamace bude Zákazníkovi reklamované Zboží zasláno neprodleně po upozornění na vyřízení reklamace dle odst. 15.1. tohoto článku na adresu a způsobem sděleným Zákazníkem na náklady Zákazníka, v případě, 
že si Zákazník zaslané Zboží nepřevezme a Zboží bude vráceno zpět Prodávajícímu, je povinen uhradit Prodávajícímu náklady vzniklé v souvislosti se skladováním.

17. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

17.1. Zákazník odesláním objednávky souhlasí s tím, aby jím poskytnuté osobní údaje byly Prodávajícím shromážděny, zpracovávány, uchovávány a používány (a to i za pomocí elektronických informačních systémů) pro účely plnění předmětů uzavřených Kupních smluv, reklamních nabídek, poskytování zákaznických slev a informování Zákazníka o nabídkách a prodejních akcí Prodávajícího, a to v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o  ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. 

17.2. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze Prodávajícímu. Osobní údaje budou Prodávajícím uchovávány za pomocí prostředků výpočetní techniky. Zákazník bere na vědomí, že tento souhlas s výše uvedeným zpracováním jeho osobních údajů je plně dobrovolný, že mu na požádání bude umožněn přístup k takto shromážděným 
a zpracovávaným osobním údajům a že je oprávněn po Prodávajícím žádat případně opravu anebo likvidaci nesprávně nebo neoprávněně zpracovaných osobních údajů nebo vysvětlení ohledně jejich zpracovávání.

17.3. Osobní údaje může Zákazník kdykoli aktualizovat, a to prostřednictvím informací v rozhraní svého uživatelského účtu nebo e-mailem zaslaným na adresu:obchod@siberian-world.com

Svůj souhlas s výše uvedeným zpracováním osobních údajů může Zákazník kdykoli odvolat, a to oznámením zaslaným e-mailem na adresu: obchod@siberian-world.com

18. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

18.1. Věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení sporů za předpokladu, 
že Zákazníkem je Spotřebitelem, je:

Česká obchodní inspekce

Štěpánská 567/15

120 00 Praha 2 – Nové Město

webové stránky: http://www.coi.cz

18.2. Dozor nad činností Prodávajícího vykonávají a lze se na tyto orgány obrátit se stížností:

a) ohledně dodržování povinností stanovených k ochraně Spotřebitele:

Česká obchodní inspekce

Štěpánská 567/15

120 00 Praha 2 – Nové Město

b) v oblasti obchodu a služeb:

Úřad Městské části Praha 1, Živnostenský odbor

Vodičkova 18

115 68 Praha 1 – Nové Město

19. KONTAKTY

19.1. Zákazníci mohou Prodávajícího kontaktovat písemně, telefonicky či emailem na níže uvedených adresách:

COALIMEX EUROPE s. r. o.

Kischova 1732/5, 14000 – PRAHA 4

Česká republika

telefon: +420 773 101 335

email: obchod@siberian-world.com

20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

20.1. Vztahy mezi Prodávajícím a Zákazníkem se v otázkách těmito VOP neupravených řídí Českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, 
a zákonem 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

20.2. Prodávající je oprávněn tyto VOP kdykoliv změnit. Pro jednotlivé Kupní smlouvy platí VOP ve znění účinném vždy ke dni uzavření Kupní smlouvy.

20.3. Tyto VOP jsou platné od 4.11.2016

{{$dic('footer.madeby')}}
© 2020 Coalimex Group | {{$dic('popup.policy.after')}}
  • Profil společnosti
  • Sortiment
  • Vše o nákupu
  • Kontakty